La dislèxia és una Dificultat Especifica d’Aprenentatge (DEA) d’origen neurobiològic caracteritzada per la presència de dificultats en el reconeixement precís i fluid de les paraules escrites i baixes habilitats de descodificació i escriptura. Això pot portar a conseqüències com per exemple dificultats en la comprensió lectora fent que es vegi afectat l’adquisició de nou vocabulari i l’aprenentatge dels coneixements acadèmics.

Aquesta dificultat afecta aproximadament entre un 4% i un 10% de la població (Garriga, 2015) i és necessari que a la mínima sospita de dificultats tant per part dels pares com dels docents posin fil a l’agulla perquè el nen o nena sigui avaluat per un professional.

Com detectar-lo? Senyals de risc
Només un professional especialitzat en llenguatge pot realitzar un diagnòstic un cop els nens i nenes han acabat el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura: durant el Segon Cicle de primària, és a dir amb 8-9 anys. Ara bé, en edats primerenques es poden observar un retard en l’adquisició de la lectura i/o l’escriptura entre d’altres dificultats associades, o el que és el mateix, podem detectar signes d’alerta de risc de dificultats en l’àrea de lectoescriptura o dislèxia.

Tres són les bàsiques i es poden percebre a partir del últim curs d’infantil,  amb l’inici de l’aprenentatge dels prerequisits per la lectura i l’escriptura:

1) Alteració de la consciència fonològica: habilitat per identificar i manipular els sons que formen les paraules. La capacitat més important per l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.

→Dificultats per segmentar les paraules en síl·labes.
→Dificultats en aïllar els sons inicials i finals de les paraules.
→Dificultats per aïllar els sons que componen les paraules: quants sons o lletres tenen les paraules.

2) Alteració de la memòria verbal: capacitat per retenir la informació que ens arriba a través del llenguatge oral durant un període curt de temps.

→Dificultats per recordar una sèrie de paraules o números que se’ls ha transmès de forma oral.

3) Alteració de la velocitat de processament verbal: és el temps que es necessita per processar informació verbal familiar com grafies i dígits.

→Lentitud per comprendre i realitzar les tasques que se’ls transmet de forma oral.

A continuació us deixem una taula resum dels signes d’alerta de possibles alteracions relacionades amb la lectoescriptura:

Al finalitzar l’etapa infantil Al primer cicle de primària A cicle mitjà i superior

Parla retardada o amb problemes

Pobre coneixement de consciència fonològica

Lectura lenta i poc fluïda

Llenguatge expressiu pobre Escàs coneixement de la correspondència so-grafia. Pobra habilitat per descodificar paraules noves.
Poques habilitats per percebre rimes Dificultats en el reconeixement de les paraules escrites. Dificultats en l’ortografia natural i arbitrària.
Poc interès i dificultat per aprendre les lletres Molts errors d’ortografia respecte els seus companys. Dificultats per accedir al lèxic quan parla.
Dificultats per classificar paraules segons el so inicial, final o el del mig. Dificultats per la còpia Molts errors en la lectura.
Lentitud per anomenar de forma ràpida: colors, noms de persones, objectes… Dificultats per lletrejar Dificultats de comprensió lectora a causa de les dificultats de lectura.
Dificultats a l’hora d’afegir o eliminar un so d’una paraula per aconseguir-ne una altra. Dficultats per accedir al lèxic quan parla Dificultats en les seqüències (mesos de l’any, estacions, abecedari…)
Lectura lenta i  forçada a segon de primària. Utilitzar amb freqüència aquestes expressions “això, aquella cosa” que substitueixen una paraula específica i concreta per referir-se a objectes i coses.
  No conèixer els dies de la setmana ni els números de l’1 al 10.  

Per últim, però no menys important, s’ha demostrat que la dislèxia té un caràcter hereditari. Per tant, alerta si teniu familiars amb aquestes dificultats i observeu alguns dels senyals de risc que acabem de facilitar-vos al vostre petit.

En tots els trastorns de l’aprenentatge i neurodesenvolupament la intervenció primerenca és un factor clau a l’hora d’un millor pronòstic.

 

Fins aquí, l’entrada al blog “Què és la dislèxia?”. Si t’ha resultat útil, comparteix-la amb un amic!

 

Imatges:

CCO

 

Bibliografia